Archief

Waarheen galoppeert de Europese stier? Vers où galloppe le taureau européen ?

Datum: 1 maart 2016 19:00
Details :

Het jaar 2015 was een keerpunt voor Europa. Het Dictaat van Brussel dat Griekenland onder een curatele plaatste, heeft voor veel mensen als eye-opener gewerkt. ‘This is a coup!’, zei journalist Paul Mason. En wij vragen ons af: hoe is dit kunnen gebeuren? Waar staat Europa eigenlijk voor? Waarom is er quasi geen linkse politiek gevoerd in Europa? Verklaart dit de ontgoocheling van het brede publiek in dit Europees project? Hoe zit dat met al die Six Pack-verdragen en andere, die een harde neoliberale politiek opleggen en de afzonderlijke regeringen geen echte regeerruimte meer geven?

En waar staat Griekenland nu? Hoe beoordelen we de politiek van Syriza en Alex Tsipras? Waren ze te eurofiel, zoals journalist Koen Haegens zich afvroeg? Hoe is de situatie nu voor de gewone mensen in Griekenland? Wat te denken van het initiatief van Varoufakis om een pan-Europese, linkse beweging (Democracy in Europe Movement 2025) op te richten, tegen de ‘ondemocratische structuren’ van de huidige Europese instellingen en tegen het opkomend nationalisme?

Is er een risico dat ook Spanje, Italië en Portugal eenzelfde dramatisch besparingsprogramma zullen moeten ondergaan? Of zal de beweging Podemos , met de ervaring van Syriza, beter het hoofd kunnen bieden? Podemos, die bij de laatste verkiezingen de almacht van de twee grote partijen kon breken, draagt nu een belangrijke verantwoordelijkheid : een alternatief uitwerken voor het besparingsbeleid.

In eigen land pleit John Crombez voor stevige samenwerking met andere bewegingen zoals Podemos en Syriza. Zal dit volstaan? Kan een samenwerking tussen rood+roder+groen oplossingen bieden of moet er op de eerste plaats een duidelijk links politiek project bedacht en uitgewerkt worden?


Peter Mertens schreef in 2011 al Hoe durven ze? een boek over de crisis in Europa met een belangrijk hoofdstuk over Griekenland. Hoe ziet hij nu tegen die tekst aan? Hoe staat de vernieuwde PVDA/PTB tegenover Europa? Is er progressieve frontvorming mogelijk en nodig?

L’année 2015 fut un tournant pour l’Europe. Le Diktat de Bruxelles qui a mis la Grèce sous tutelle a ouvert les yeux à beaucoup. ‘This is a coup !’, déclarait le journaliste Paul Mason. Et nous nous demandons : comment ceci a pu se produire ? Au fond, que signifie l’Europe ? Pourquoi une politique de gauche n’a pratiquement pas été menée en Europe ? Est-ce-que cela explique la déception des populations vis-à-vis de ce projet européen ? Où en est-on avec ces conventions Six Pack et autres imposant une politique néolibérale sévère et ne laissant plus aux gouvernements nationaux un vrai espace pour gouverner ?

Et où en est la Grèce aujourd’hui? Comment jugeons-nous la politique de Syriza et Alexis Tsipras ? Trop ‘europhiles’, comme le journaliste Koen Haegens se demandait ? Quelle est aujourd’hui la situation du citoyen moyen en Grèce ? Que penser de l’initiative de Varoufakis de créer un mouvement de gauche pan-européen (Democracy in Europe Movement 2025) contre les structures non-démocratiques des institutions européennes actuelles et le nationalisme naissant ?

Y-a-t-il un risque que l’Espagne, l’Italie et le Portugal puissent subir un pareil programme d’austérité drastique ? Ou est-ce-que le mouvement Podemos réussira-il, profitant de l’expérience Syriza, à mieux résister ? Podemos, ayant pu casser la toute-puissance des deux grands partis politiques lors des dernières élections, porte maintenant une responsabilité importante : élaborer une alternative à la politique d’austérité.

Dans notre pays John Crombez plaide pour une collaboration étroite avec d’autres mouvements tels que Podemos et Syriza. Mais cela suffira-t-il ? Est-ce-qu’une collaboration entre rouge+plus de rouge+vert pourrait-elle apporter des solutions ou faut-il d’abord imaginer et élaborer un projet politique clairement de gauche ?

Peter Mertens écrivait déjà en 2011 ‘Comment osent-ils ?’, un livre sur la crise en Europe comportant un chapitre important sur la Grèce. Comment voit-il ce texte aujourd’hui ? Quelle est la position du PVDA/PTB-nouveau sur l’Europe ? Un front commun des progressistes est-il possible et nécessaire ?

Beaucoup de questions que nous soumettrons à un panel de responsables politiques.

Veel vragen die we voorleggen aan een panel van politiek verantwoordelijken.

Panel bestaande uit - Panel avec::  
  • John Crombez -  voorzitter / président  SP.A,
  • Peter Mertens - voorzitter / président  PVDA / PTB
  • Dimitrios Papadimoulis , Europarlementslid voor / membre du  Parlement Européen pour Syriza
  • Tania Gonzàlez-Peñas , Europarlementslid voor / membre du Parlement Européen pour Podemos

VRT-journalist en financieel expert Michaël Van Droogenbroeck leidt het debat

De voertaal voor het debat is Engels.

Plaats / Lieu:  La Tentation, Lakensestraat 28, rue de Laeken 1000 Brussel / Bruxelles

Inkom / Entrée:  7 euro  (5 euro studenten, werklozen / étudiants, chômeurs)

Meer info - plus d'informations: Jos Bertrand 0474.583975 bertrand.jos@skynet.be en/et  Lieve Franssen 0499 14 74 46 lieve.franssen2@gmail.com