Archief

...Too much, too little, toothless... Stadsplanning in Brussel

Datum: 22 maart 2015 10:00
Details :

Zondag 22 maart 2015

Stadsplanning in Brussel
Too much, too little.

Op verkenning in de wondere wereld van hefboomgebieden en ontwikkelingspolen.

Ze zijn niet meer te tellen: de ontwikkelingsplannen en strategische rapporten die sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de krachtlijnen hebben uitgetekend voor de Brusselse stadsontwikkeling.
Veel van de ambitieuze doelstellingen en programma's bleef evenwel dode letter. Denken we maar aan de hefboomgebieden van het vorige Gewestelijk Ontwikkelingsplan zoals de sites van Schaarbeek-Vorming en Tour en Taxis. Veel plannen, beperkte uitvoering en een tandenloze overheid die haar verantwoordelijkheid afschuift: blijft dit het beeld van de Brusselse stadsplanning of komt er een ommezwaai ?
Her programma van de regering Vervoort II moet qua ambitie niet onderdoen. Kernpunt zijn 10 prioritaire ontwikkelingspolen die men tijdens deze legislatuur wil opstarten. Ze moeten een oplossing bieden voor de demografische boom en de nood aan een economische heropleving. belangrijke doelstellingen, maar in welke mate zal de overheid de touwtjes in handen kunnen houden en het algemmen belang dienen ?
En hoe zullen de bewoners van deze en de omliggende wijken betrokken worden ?
Op zondag 22 maart 2015 zoekt de LP Boonkring naar een antwoord.

Programma

We bezoeken drie 'ontwikkelingsgebieden'
Verplaatsing tussen de drie zones met de fiets of voor wie het verkiest het openbaar vervoer.
We verzamelen om 10:00u. aan de ingang van Tour en Taxis Havenlaan, bij de Redersbrug.

10:00u. Tour en Taxis
De site van Tour en Taxis is een frappant voorbeeld van de falende stadsplanning. Op de renovatie van het postgebouw en de pakhuizen na, bleef het terrein jarenlang een gigantische braakgrond.
Maar in 2004 was er hoop: een Richtschema kwam tot stand in overleg met alle actoren. Tien jaar later is het op de bouw van de zetel van Leefmilieu Brussel na nog steeds wachten op de uitvoering. Nu maakt de site deel uit van de
10 'nieuwe wijken' van het regeerakkoord Vervoort II... een kentering ?

Steyn Van Assche (Bral) en buurtbewoonster Ruth Plaizier tonen ons de nieuwe projecten.

11:15u. Ninoofsepoort
Ook de heraanleg van de Ninoofsepoort lijkt een straatje zonder eind... Ongetwijfeld één van de meest chaotische plekken van Brussel, gelegen op het knooppunt van drie gemeenten: Molenbeek, Anderlecht en Stad Brussel.
Ook hier een complex verhaal van hoe de aanleg van een park, een sociaal huisvestingsproject, collectieve voorzieningen en een tram met elkaar te verzoenen...

Ook hier is Steyn Van Assche (Bral) onze gids, samen met buurtbewoner Lieven Soete.

12:30u. Lunch (soep en broodjes) in Kuregem bij UFLET, l'Union des Femmes Libres pour l'égalité des droits, een vereniging van vrouwen uit de migratie. Dokter de Meersmansstraat 30A.

Coördinatrice Naïma Boudida stelt de activiteiten van het huis voor.

13:15u. Zuidwijk
In mei 2000 organiseerde de LP Boonkring onder titel 'Gemengde gevoelens' een seminarie over de verschillen in de stad als basis van stedelijke dynamiek. De case: het Baraplein en omgeving.
De lokatie: de hoogste verdieping van de Zuidertoren.
Eén van de conclusies was dat de ontwikkeling van het Zuidstation geen enkele verbetering voor de woonomgeving met zich bracht. Vandaag nog steeds ?
Buurtwerker Manu Aerden was er bij 15 jaar geleden en gidst ons ook nu door zijn Zuidwijk.

14:30u
Afsluitend debat over de Brusselse stadsplanning met Benoît Moritz architect-urbanist (ULB - La Cambre),
An Descheemaeker coördinatrice Bral, Jef Van Damme (Brussels parlementslid).

16:00u - einde

INSCHRIJVINGEN
lpboonkring@hotmail.com - tel. 02.649.35.87
10€ (lunch inbegrepen) te storten op rek.nr. BE40 001 1199489 63 van de Boonkring.

 

Dimanche 22 mars 2015

Planning urbain à Bruxelles
Too much, too little

A vélo pour explorer le monde merveilleux des zones levier et pôles de développement.

On ne compte plus les plans de développement et les rapports stratégiques qui ont dessiné les lignes directices du développement urbain de la Région de Bruxelles Capitale depuis sa création.
Un grand nombre de ces objectifs et programmes ambitieux sont pourtant restés lettre morte.
Citons par exemple les domaines de levier de l'ancien plan de Développement régional, tels que les sites de Schaerbeek-Formation et Tour et Taxis. Beaucoup de plans, une mise en oeuvre limitée, un gouvernement inefficace, qui nie ses responsabilités: cela restera l'image dominante du développement urbain de Bruxelles ou y aura-t-il un changement de direction radical ?
Les ambitions du programme du gouvernement Vervoort II sont certainement équivalentes au passé ! Les points clé sont les 10 pôles de développement prioritaires à démarrer au cours de cette législature. Ceux-ci devraient fournir une réponse à l'explosion démographique et au besoin d'une relance économique. Des objectifs importants, mais dans quelle mesure le gouvernement sera-t-il en mesure de les contrôler et servir le bien commun ? Et comment les habitants de ce quartier et des environs seront-ils impliqués ?
Le dimanche 22 mars 2015, le LP Boonkring cherchera une réponse.

Programme

Nous visitons trois 'zones de développement'.
Déplacements entre les trois zones à vélo ou pour ceux qui le préfèrent en transport en commun.
Rendez-vous à 10:00h à l'entrée T&T Avenue du port, près du pont des Armateurs.

10:00h Tour & Taxis

Le site de Tour & Taxis est un exemple frappant de l'échec de la planification urbaine. A part la rénovation du bâtiment de la poste et les entrepôts, le terrain est resté une friche gigantesque pendant des années. En 2004, un espoir: un plan directeur a été élaboré en consultation avec tous les acteurs. Dix ans plus tard, à l'exception de la construction du siège de Bruxelles Environnement, on est toujours en attente de son exécution.
Aujourd'hui le site fait partie des dix nouveaux quartiers de l'accord de gouvernement Vervoort II...un tournant ?

Steyn Van Assche (Bral) et Ruth Plaizier (habitante) nous montrent les nouveaux projets.

11:15h Porte de Ninove

La reconstruction de la Porte de Ninove semble également une voie sans issue... Sans aucun doute un des endroits les plus chaotiques de Bruxelles, situé à la jonction de trois communes: Molenbeek, Anderlecht et la ville de Bruxelles.
Ici également une situation complexe qui demande de concilier la construction d'un parc, un projet de logements sociaux, infrastructures collectives et un tramway...

Steyn Van Assche y sera aussi notre guide, avec habitant Lieven Soete.

12:30h Lunch (soupe et sandwich) à Curegem chez UFLET, l'Union des Femmes Libres pour l'égalité des droits, une association de femmes issues de la migration. 30A, rue Docteur de Meersman.

Coordinatrice Naïma Boudida présente les activités de la maison.

13:15h Quartier du Midi

En mai 2000, le cercle LP Boon organisait un séminaire intitulé 'Sentiments mitigés' sur les différences dans la ville comme base de la dinamique urbaine. Le cas: la Place Bara et l'habitation dans les quartiers voisins. Le lieu: le dernier étage de la Tour du Midi. Une des conclusions était que le développement da la Gare de Midi n'apporterait aucune amélioration pour les quartiers voisins. Est-ce encore le cas aujourd'hui ?
Manu Aerden, travailleur de quartier, y était il y a 15 ans et nous guidera à travers son Qartier du Midi.

14:30h
Débat de clôture sur le planning urbain à Bruxelles avec Benoît Moritz architecte-urbaniste (ULB - La Cambre),
An Descheemaeker coordinatrice Bral, Jef Van Damme (parlementaire Bruxellois).

16:00h - fin

INSCRIPTIONS
lpboonkring@hotmail.com - tél. 02.649.35.87
10€ (lunch inclus) à verser sur le compte nr. BE40 001 1199489 63 du Boonkring